Blue_Bird

14 tekstów – auto­rem jest Blue_Bird.

Tak wiele ludzi koło nas, ale czy cho­ciaż raz po­myślałeś czy może wie­cznie za­pomi­nałeś, że obok Ciebie stoi ktoś kto żyje, myśli i czu­je kto ma włas­ne ideały swo­je włas­ne mo­rały, swo­je działania i codzien­nie tros­ka­nia. Czy już ro­zumiesz? Czy już poj­mu­jesz? Czy mu po­możesz, zo­baczysz w nim siebie? To już za­leży od Ciebie. Po­konaj siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 października 2016, 16:22

Bo jak śmierć potężna jest miłość
i życie od­da­je Ci cześć 

myśl • 17 października 2016, 10:52

* * *

To z Two­jego tchnienia powstałam
Ty otu­lasz mnie swoim ciepło-zim­nym duchem
Ty da­jesz mi szczęście
Ty da­jesz mi życie
i Ty, także możesz mi je odebrać 

wiersz • 25 sierpnia 2016, 19:02

Zrozum...

Tak wiele ludzi koło nas,
ale czy cho­ciaż raz pomyślałeś
czy może wie­cznie za­pomi­nałeś,
że obok ciebie stoi ktoś
kto żyje, myśli i czuje
kto ma swo­je ideały,
swo­je włas­ne morały
działania i codzien­ne troskania
Czy już rozumiesz?
Czy już pojmujesz?
Czy mu pomożesz,
zo­baczysz w nim siebie?
To już za­leży od ciebie
Po­konaj siebie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 sierpnia 2016, 18:50

Nie pat­rz w dół sko­ro możesz pat­rzeć w górę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 sierpnia 2016, 20:02

Każdy jest wart ty­le samo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 sierpnia 2016, 20:01

Każdy w życiu ma ta­kie coś. Ta­kie chwi­le, które zmuszają go. Do miłości, ra­dości, szczęścia i bólu. Do wol­ności, szcze­rości, dob­ro­ci i łez. Gdy życie nie po­zos­ta­wia nam żad­ne­go wy­boru. Gdy myśli­my tak jak każą nam. Gdy już nie ma­my nic do po­wie­dze­nia. Gdy nasze życie ob­ra­ca się w proch. Pa­miętaj, że jest przy to­bie jeszcze ktoś, ko­go na­wet nie dos­trze­gasz, bo... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 sierpnia 2016, 11:12

Cza­sem całe nasze życie przepływa wokół nas jak rze­ka, a my stoimy w miej­scu i cze­kamy na to co nas czeka. 

myśl • 22 sierpnia 2016, 15:26

Ludzie się zmieniają, ale nig­dy do końca. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 sierpnia 2016, 08:21

Łzy są dro­gie. Płaci­my za nie bólem, ale po­magają oczyścić duszę ze smutku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 sierpnia 2016, 08:13
Zeszyty
  • Skowronek – Miej­sce dla moich ulu­bionych tek­stów ;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

17 października 2016, 14:43Badylek sko­men­to­wał tek­st Bo jak śmierć potężna [...]

17 października 2016, 14:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Bo jak śmierć potężna [...]

8 września 2016, 10:11dżusta sko­men­to­wał tek­st Życie ma sens do­piero, [...]

24 sierpnia 2016, 11:17Blue_Bird sko­men­to­wał tek­st Nowy dzień

23 sierpnia 2016, 11:18WojtaZ sko­men­to­wał tek­st Każdy w życiu ma [...]

22 sierpnia 2016, 12:26silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ludzie się zmieniają, ale [...]

22 sierpnia 2016, 09:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzie się zmieniają, ale [...]

22 sierpnia 2016, 08:18Blue_Bird sko­men­to­wał tek­st Gdy nie masz nic [...]

20 sierpnia 2016, 21:28danioł sko­men­to­wał tek­st Rób co chcesz Żyj jak [...]

20 sierpnia 2016, 14:20Blue_Bird sko­men­to­wał tek­st Smutek...